مصوبات مجلس شورای اسلامی

آرا’ وحدت رویه دیوانعالی کشور

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

آرا’ دیوان عدالت اداری مصوبات هیئت وزیران مقالات و نظرات حقوقي

 

 
 
 
ابطال بند يک ماده 37 دستورالعمل واگذاري حق بهره‌برداري از اراضي ملي و دولتي 
اتمام اقدامات معموله و صدور سند انتقال ملك زراعي مشمول قانون اصلاحات ارضي 
ادغام سازمان اصلاحات ارضي در ستاد مركزي و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمین مصوب شوراعالی اداری 
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره(1) بند (5) الحاقي ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
اصلاح تصويب‌نامه موضوع احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور 
‌اصلاح ماده 3 آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون حفاظت و حمايت از منابع و ذخاير جنگل كشور 1373.10.04 
اصلاح‌ مواد(7و16) آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون ‌منع‌ فروش ‌و واگذاري‌ اراضي ‌فاقد كاربري ‌مسكوني ‌ ‌ 
‌انتقال دامداريها و مرغداريهاي داخل محدوده شهرها به خارج از محدوده شهر 
آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي 
آيين‌نامه اجرايي بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 كل كشور (حوه خريد و تملك اراضي و املاك ) 
‌آيين‌نامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور 
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور 
‌آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14  
آيين‌نامه اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن 1366.07.08 
‌آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران
آيين‌نامه اجرايي ماده (108) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي‌، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ا 
‌آيين‌نامه اجرايي ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور 1371.12.16 
‌آيين‌نامه اجرايي ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبعي و ذخاير جنگلي كشور 1371.12.16 
آيين‌نامه اجرايي ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1349.9.2 
‌آيين‌نامه اجرايي مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي در خصوص حل مشكل اراضي باير 
آيين‌نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي 
آيين‌نامه اجرائي چگونگي تشكيل هيأتهاي بدوي و عالي انتظامي رسيدگي به ‌تخلفات شاغلان حرفه مهندسي كشاورزي
آيين‌نامه توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق روستایی مصوب 87/4/5 هیات وزیران  
آيين‌نامه ساماندهي عشاير شماره‌ : .18688ت‌32467ه¨ تاريخ : 1384.03.29 
بند 3 دستورالعمل شماره 7539/100 مورخ 10/7/1379 وزير معادن و فلزات 
بند2 به لايحه بودجه سال89 درخصوص واگذاری اراضی 
به صرف تشخيص منابع طبیعی و قطعيت آن اراضی موضوعه در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد 
تبصره 8 قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي جهت اجرای طرح در اراضی ملی واگذار شده 
تصويب‌نامه در خصوص تشكيل كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييس‌جمهور جهت انجام وظايف، اختيارات  
تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور 
تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده 
تعيين‌ سازمان حفاظت ‌محيط زيست ‌به‌ عنوان‌ نماينده‌ دولت‌ در مناطق‌ چهارگانه ‌مذكور در بند الف‌ماده‌ 
تفكيك وظايف اجرايي از حوزه ستادي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي و انتقال آن به واحدهاي 
جایگاه منابع طبیعی در قانون اساسی: 
جلب مشاركت مردمي و واگذاري امور به بخش غيردولتي در وزارت جهاد سازندگي 
دادنامه 236 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم الزام قاضی به تبعيت از نظریه کارشناسان 
دستورالعمل اصلاحي ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي 
‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در وزارت جهاد سازندگي 1375.02.26 
رای دیوان عدالت اداری در خصوص اصلاحيه بند 5 ماده7 و صدر بند (الف) ماده 30 دستورالعمل اصلاحي ضوابط وا 
رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
رای وحدت رویه دیوانعالی کشور د خصوص صلاحیت کمیسیون ماده واحده فارغ از محل وقوع نسبت به محدوده و حریم 
‌راي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه سازمان امور اراضي (573) 
‌راي ديوان عدالت اداري در مورد پذيرش اسناد عادي مبني بر نقل و انتقال اراضي و املاك (974) 
‌راي شماره دادنامه 20 مورخه 74.2.9ديوان عدالت اداري در رابطه با بخشنامه شماره 349.53.020 ـ 73.1.27سا 
‌راي وحدت رويه 609 ديوان عالي كشور درخصوص احكام قابل تجديدنظر در دعاوي غيرمالي  
‌رأي در مورد پرداخت بهاي املاك متصرفي از طرف دولت 
‌رأي شماره 129-1380.4.24 ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 5768.2 مورخ1378.6.16 سازمان جنگلها
‌رأي شماره 601 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظرخواهي از آراء هيأت موضوع قانون 
‌رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 20264 مورخ 69.8.14 وزارت كشاورزي در مور 
‌رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 20264 مورخ 69.8.14 وزارت كشاورزي در مور 
‌رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري در مورد عدم امكان تملك اراضي به وسيله سازمانها به استناد دو قانون 
رأي وحدت رويه راجع به ماده يكم قانون ملي شدن جنگلها 
رأي وحدت رويه شماره 43 مورخ 51/8/10دیوانعالی کشور در خصوص عدم قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی 
رأي وحدت رويه شماره 601 ديوان عالي كشور ر مورد تجديد نظرخواهي از آراء هيأت اراضي اختلافي 
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرداخت هزينه دادرسي از طرف دستگاه‌هاي دولتي 
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظرخواهي از آراء هيأت موضوع قانون تعيين تكليف 
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تفكيك اراضي خارج از محدوده شهري كه در آنها بناي غي 
‌رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال پاره‌اي از مواد و بعضي از تبصره‌هاي آيين‌نامه قانون 
‌رأي‌شماره هـ 240.77. 1377.8.20 ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي مقررات اصلاحات ارضي 
زای شماره668 مورخه 85/9/19 دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده واحده در رسیدگی به اعتراضات 
سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري )مصوب مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص 
سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري )مصوب مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص 
شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي 
شماره دادنامه 236 دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادي از آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون ت 
ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني 
ضوابط نظارت فني بر بهره‌برداري از معادن شن‌، ماسه و خاك رس 
طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي 
طرح انتقال وظايف آبخيزداري از وزارت جهاد كشاورزي به سازمان جنگلها و مراتع كشور و تغيير نام آن 
‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور ‌مصوب 1349.4.7 
‌قانون اصلاح تبصره ماده 55 اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1354.4.29 
قانون اصلاح تبصره(1) ماده(47) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1381 
‌قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌اي از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 
قانون اصلاح قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع 87/3/22 
‌قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1348.1.20 
قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1385 هیات وزیران 
قانون اصلاح ماده (3) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع‌مصوب 1376.1.17 
قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع
‌قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1354.3.14 و الحاق چند تبصره به 
‌قانون اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 مجلس شوراي ملي 
قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 
‌قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ‌مصوب 1346.8.29 مجلس شوراي‌ملي 
قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي ‌مصوب 1346.9.27 مجلس شوراي‌ملي 
‌قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع 
‌قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها 
‌قانون تفسير قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370.12.15 مجمع تشخيص مصلحت نظام 
‌قانون جنگلها و مراتع كشور ‌مصوب 22 تير ماه 1338 
‌قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346.5.25 مجلس شوراي ملي 
قانون راجع به الحاق 8 ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين ‌مصوب 1346.3.22 
‌قانون راجع به جنگل‌ها ‌مصوب 17 دي ماه 1321مجلس شوراي ملي 
‌قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن 
‌قانون معادن مصوب1377.2.27 
قانون نظام جامع دامپروری کشور 
لايحه الحاق يك تبصره به قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراء ماده (56) قانون جنگلها و مراتع
‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب ‌مصوب 1358.4.13 
‌لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي 
‌لايحه قانوني راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ‌مصوب 1358.9.22 
مجموعه بخشنامه های ثبتی 
مصوبه شماره 1130/دش مورخ 25/3/1371 شورای عالی اداری جلب مشاركت مردمي و واگذاري امور به بخش غيردولت 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تغییر تعداد اعضا’ کمیسیو ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از 
مصوبه هيات وزيران در خصوص افزايش جرايم مندرج در مواد (42)، (43)، (44)، (46) و (50) قانون جنگلها 
‌منتفي بودن لايحه مربوط به حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع ‌مصوب 1345.10.26 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 6/6/ 1342بنا به پيشنهاد شماره 3761 س ج مورخ 26/4/1342 وزارت كشاورزي 

 

 

 

+ مشاور حقوقی 44065090 - 021  |